REGISTRE JORNADA DIÀRIA DE TREBALL

 

 

Benvolgut/ da,

 

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball (“RDL 8/2019”), publicat en el BOE el 12 de març, ha regulat de forma expressa, afegint un nou apartat a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors , l’obligació de les empreses de registrar diàriament la jornada laboral.

 

Aquesta nova obligació ve precedida de l’intent, des dels Tribunals, la Inspecció de Treball i Seguretat Social i els Sindicats, de forçar una resposta enfront de les dificultats de control i prova de la realització d’hores extraordinàries.

 

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març ve a introduir aquesta obligació de registre diari de la jornada, que serà aplicable a partir del dia 12 de maig de 2019, i que exigeix:

 

  1. Que l’empresa garanteixi el registre diari de jornada, incloent l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada empleat. Això suposa que el registre és doble: de l’horari (entrada i sortida) i de la jornada (nombre d’hores), amb el previsible conflicte que generarà el primer d’ells.
  2. Conservar durant 4 anys els citats registres per part de l’empresa, estant a la disposició dels empleats, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball.

 

Així mateix, l’RDL 8/2019 ha modificat l’article 7.5 de la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LLISOS), per a tipificar expressament com a infracció greu la transgressió de les normes en matèria de registre de jornada.

 

En definitiva, l’obligació existeix sense excepcions, per la qual cosa és fonamental que les empreses adaptin la seva organització a aquesta nova norma.